Aanbod

Juist omdat ieder kind/jongere uniek is, vindt Horses&Co het belangrijk om maatwerk te leveren. Het team van Horses&Co is een multidisciplinair team bestaande uit jeugdzorgwerkers, activiteitenbegeleiders, gedragswetenschappers, vaktherapeuten, docenten, paardencoaches en ouderbegeleiders.

Bij Horses&Co doen we graag wat echt nodig is, zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk. Vanaf de start van de zorg brengen we direct het gehele zin in beeld en gaan op zoek naar perspectief.

Onderstaand kunt u meer lezen over onze zorgproducten.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden via ons aanmeldformulier, wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

De volgende producten worden geboden:

Behandeling

Schooltoeleiding

Onder schooltijd biedt Horses&Co een zorg-onderwijsprogramma. Deze vorm van zorg leent zich voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen zijn uitgevallen in het onderwijs of gestagneerd zijn bij de aanmelding in de aanmelding voor onderwijs. Dit programma heeft als uitgangspunt weer deel te kunnen nemen aan onderwijs. Het programma is gericht op het onderzoeken van de stagnatie, het aanpakken van deze problematiek en het toeleiden naar duurzaam perspectief.

Schoolvoorbereidende groep Dappere Dino’s: 4-8 jaar

Schooltoeleiding basisonderwijs: 8-12 jaar

Schooltoeleiding voortgezet onderwijs: 12-18 jaar

Ontwikkelingsgerichte groepen

Binnen de ontwikkelingsgerichte groepen staat het ervaringsgericht leren centraal. Hier worden diverse activiteiten en therapiemodules aangeboden die gericht zijn op de kracht van het gewone leven. Kinderen en jongeren leren hier vaardigheden die nodig zijn in het alledaagse leven.

Ontwikkelingsgerichte groep de Eenhoorn: 4-12 jaar

Voor kinderen voor wie onderwijs (op dit moment) geen perspectief is, biedt Horses&Co een ontwikkelingsgericht programma voor het jonge kind. Dit programma richt zich op een combinatie van activiteiten gericht op het deelnemen aan dagelijkse activiteiten als ook het sociaal-emotioneel functioneren.

Arbeidsbeleving: 12-18 jaar

Voor jongeren voor wie onderwijs (op dit moment) geen perspectief is, biedt Horses&Co een programma gericht op de beleving van arbeidstaken. Hierbij is oog voor de kleine successen en ruimte voor een programma op maat. Het uitgangspunt is dat jongeren voldoende tijd en ruimte ervaren om binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Arbeidstoeleiding: 14-18 jaar

Doordeweeks biedt Horses&Co een arbeidsgericht programma waarbij aan de hand van diverse arbeidstaken wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. Het uitgangspunt is dat jongeren uitstromen naar een (beschutte) werkplek of een duurzame dagbesteding passend bij hun kwaliteiten en interesses.

Vaktherapie

Vaktherapie maakt onderdeel uit van ons aanbod en bestaat uit verschillende disciplines. Op deze manier kan Horses&Co snel bieden wat echt nodig is op het gebied van coaching, therapie, ontwikkeling en functioneren. Horses&Co is ervan overtuigd dat het aangaan van therapeutische interventies vloeiender verloopt wanneer dit aansluit bij de interesses. Mede daarom biedt Horses&Co een diversiteit aan vaktherapieën. 

 

Kindertherapie

Kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van therapie.
Bij kindertherapie draait het om het kind en niet om de behandelmethode. Elk kind is uniek en vraagt een eigen benadering. Kindertherapie is een vorm van therapie waarbij het kind de deskundige is. Samen met het kind gaan we op zoek naar oplossingen die binnen zijn of haar mogelijkheden liggen. Het kind wordt  begeleid in het proces naar meer zelfvertrouwen. In de eerste sessies bouwen we aan een vertrouwensband en vervolgens gaan we aan de slag met waar het kind mee zit. Dit doen we door middel van speelse en creatieve spelvormen: bijvoorbeeld een spelletje, bewegen, knutselen of tekenen. Het kind kiest als het ware de ‘vorm’ van de therapie. Met behulp van deze spelvormen kan het kind een lastige situatie beeldend verwerken.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij het kind creatief aan de slag gaat. Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij minder wordt gepraat, maar waar je juist bezig bent. Hierbij wordt gewerkt met beeldende materialen, zoals verf, krijt en klei. Tijdens het werken met deze beeldende materialen kunnen er verschillende gedachtes en gevoelens opkomen. Belangrijk binnen de therapie is dat het proces belangrijker is dan het eindresultaat. Iedereen kan beeldende therapie doen, je hoeft geen kunstenaar te zijn!

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode waarbij beweging en lichaamservaring centraal staan. Er wordt aan de slag gegaan met problematiek die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. De therapeut kan inzetten op signalen van het lichaam beter te herkennen en te oefenen hoe hiermee om te gaan.

Speltherapie

Speltherapie is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van het kind en daarmee een effectief hulpmiddel om de gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel binnen de veilige setting van de spelkamer geeft het kind de gelegenheid te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en ervaringen te verwerken. De speltherapeut gaat een therapeutische relatie aan met het kind van waaruit de therapeut vanuit het spel kan aansluiten op de beleving van het kind en op deze manier ingewikkelde kwesties kan benoemen en het kind ondersteunen deze te verwerken. Soms gebeurt dit door te praten, maar vaak door het enkel benoemen van wat er in het spel gebeurt.

Paardencoaching 

Paardencoaching is coaching met inzet van paarden. Paarden laten het kind zien wat hij/zij doet, ervaart, voelt door te spiegelen. Door middel van oefeningen kan de coach samen met de coachee aan de slag gaan met diverse thema’s, zoals angst, zelfvertrouwen, emotieregulatie, sociale vaardigheden en andere onderwerpen behorend bij persoonlijke ontwikkeling maar ook het in kaart brengen van de gezinsdynamiek en zelfs gezinssessies. Begeleiding (dagbesteding)

Naschoolse begeleiding

Iedere doordeweekse middag en op zaterdag bieden wij groepsbegeleiding aan na en buiten schooltijd om. Gedurende deze contactmomenten bieden wij een vast programma met een evenwicht tussen leermomenten, ontspanning en persoonlijke aandacht. Deze vorm van zorg leent zich voor kinderen en jongeren met leerdoelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan contact met leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid en maatschappelijke normen en waarden. Ook leent deze vorm van zich voor respijtzorg voor het gezin, waarbij ondertussen gewerkt kan worden aan kind- en gezinsfactoren.

Om te kunnen zorgen voor een veilig klimaat binnen de groepsbegeleiding, beoordelen wij secuur of de hulpvraag en het gedrag past binnen het kader van de groepsbegeleiding.

Logeren en kamp 

Naast doordeweekse vormen van zorg biedt Horses&Co ook logeerweekenden en kampen. Het uitgangspunt van de logeerweekenden is het werken aan alledaagse doelen. Het logeerweekend draagt er mede aan bij dat er ruimte is voor het ontlasten van alle gezinsleden. Tijdens het kamp biedt Horses&Co een divers programma aan voor kinderen en jongeren die niet kunnen deelnemen aan reguliere kampen. Ook tijdens dit contactmoment wordt gewerkt aan alledaagse doelen.

Daarnaast werkt Horses&Co organisatiebreed iedere 8 weken aan een thema, bijvoorbeeld het thema “Het leven onder en boven de grond (dieren)”. De overkoepelende thema’s en de vakateliers dragen bij aan de algemene ontwikkeling van het kind en zetten het kind in zijn of haar eigen kracht. Bij Horses&Co mag je zijn wie je bent en helpen we je graag een handje om dit tot uiting te laten komen met iets dat bij jou past. Voor de naschoolse begeleiding geldt daarom dat op welke dag uw kind geplaatst zal worden, deels afhankelijk kan zijn van het karakter van de groep als passend bij de interesses van uw kind. 

welke groep het kind geplaatst zal worden, zal dus ook deels afhankelijk zijn van het vakatelier en de interesses van het kind.

Individuele begeleiding

Horses&Co biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die een specifieke hulpvraag hebben die in individuele setting begeleid dient te worden. Dit kunnen hulpvragen zijn bijvoorbeeld omtrent psycho-educatie, emotieregulatie, angst, zelfredzaamheid. Ook kan een individuele traject zich richten op het toeleiden richting een groepsbehandeling. Een belangrijk uitgangspunt voor de inzet van individuele begeleiding is dat deze ingezet wordt met een perspectief voor ogen.

Systeemtherapie

Binnen Horses&Co werken we vanuit de systemische visie. Ook wanneer de hulpvraag gericht is op één gezinslid, zullen wij werken aan het versterken van het gehele gezinsfunctioneren. De systemische visie gaat er vanuit dat het kind onlosmakelijk verbonden is met zijn omgeving en het voor hulpverlening van belang is om kinderen vanuit hun omgeving te leren begrijpen. In de praktijk betekent dit dat wanneer kinderen worden aangemeld bij Horses&Co, de aandacht niet alleen uit gaat naar wat het kind nodig heeft aan begeleiding en ondersteuning op de locatie van Horses&Co, maar ook wat het kind vanuit het gezin nodig heeft. Het komt bijvoorbeeld voor dat buiten de zorgen om het kind/de jongere, er ook nog andere (gezins)factoren een rol spelen. Denk hierbij aan zorgen rondom school, de omgang tussen broertjes en zusjes, overbelasting van ouders/verzorgers of problemen in de buurt. Ook kan het zijn dat aandacht nodig blijkt voor de communicatie en afstemming tussen gezinsleden. Met hulp vanuit het (gezins)systeem om hier samen naar te kijken, leren wij het kind/de jongere beter begrijpen vanuit zijn/haar omgeving en kan gerichter toegewerkt worden naar de meest passende hulp.

It takes a village to raise a child”

Er zijn verschillende vormen van systeembegeleiding mogelijk. Passend bij de behoeften en hulpvraag van het gezin kan gedacht worden aan systeemgesprekken, ervaringsgerichte gezinstherapie (bv. paardencoaching), ambulante opvoedondersteuning, video interactie begeleiding en psycho-educatie.

Diagnostiek

Wanneer er vragen liggen omtrent diagnostiek, zijn er enkele mogelijkheden tot het uitvoeren van diagnostiek. Dit betreft enkel de basis diagnostiek gericht op screening, intelligentie onderzoek of het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en adaptieve vaardigheden.

Wachtlijst

Producten:Geschatte wachttijd:
Schooltoeleiding Basisonderwijs3-6 maanden (t/m 8jr) 3 maanden (Vanaf 9 t/m 12 jaar)
Schooltoeleiding Voortgezet onderwijs6 maanden
ArbeidstoeleidingGeen wachttijd
ArbeidsbelevingGeen wachttijd
Eenhoorn> 6 maanden
Dappere Dino’s3-6 maanden
Naschoolse begeleidingGeen wachttijd
Buitenschoolse begeleiding zaterdag3 maanden
Individuele begeleiding3 maanden
Paardencoaching3 maanden
Psychomotorische therapie (PMT)per september weer plek voor nieuwe aanmeldingen
Beeldende therapie3 maanden
Gezinshuis1 plek vrij per 1/7
Systeembegeleiding3 maanden
Logeren3 maanden
Kindertherapie

Speltherapie

Geen wachttijd

Geen wachttijd vanaf halverwege juni

Tarieven

Wij werken met maatwerk producten, hierbij kijken wij per deelnemer wat passende zorg is.

Neem voor de tarieven van ons aanbod contact op met contractmanagement@horsesenco.nl.