Aanbod

Juist omdat ieder kind/jongere uniek is, vindt Horses&Co het belangrijk om maatwerk te leveren. Het team van Horses&Co is een multidisciplinair team bestaande uit jeugdzorgwerkers, activiteitenbegeleiders, gedragswetenschappers, vaktherapeuten, docenten, paardencoaches en ouderbegeleiders.

Bij Horses&Co doen we graag wat echt nodig is, zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk. Vanaf de start van de zorg brengen we direct het gehele zin in beeld en gaan op zoek naar perspectief.

Onderstaand kunt u meer lezen over onze zorgproducten.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden via ons aanmeldformulier, wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

De volgende producten worden geboden:

Behandeling

Schooltoeleiding

Onder schooltijd biedt Horses&Co een zorg-onderwijsprogramma. Deze vorm van zorg leent zich voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen zijn uitgevallen in het onderwijs of gestagneerd zijn bij de aanmelding in de aanmelding voor onderwijs. Dit programma heeft als uitgangspunt weer deel te kunnen nemen aan onderwijs. Het programma is gericht op het onderzoeken van de stagnatie, het aanpakken van deze problematiek en het toeleiden naar duurzaam perspectief.

Schoolvoorbereidende groep Dappere Dino’s: 4-8 jaar

Schooltoeleiding basisonderwijs: 8-12 jaar

Schooltoeleiding voortgezet onderwijs: 12-18 jaar

Ontwikkelingsgerichte groepen

Binnen de ontwikkelingsgerichte groepen staat het ervaringsgericht leren centraal. Hier worden diverse activiteiten en therapiemodules aangeboden die gericht zijn op de kracht van het gewone leven. Kinderen en jongeren leren hier vaardigheden die nodig zijn in het alledaagse leven.

Ontwikkelingsgerichte groep de Eenhoorn: 4-12 jaar

Voor kinderen voor wie onderwijs (op dit moment) geen perspectief is, biedt Horses&Co een ontwikkelingsgericht programma voor het jonge kind. Dit programma richt zich op een combinatie van activiteiten gericht op het deelnemen aan dagelijkse activiteiten als ook het sociaal-emotioneel functioneren.

Arbeidsbeleving: 12-18 jaar

Voor jongeren voor wie onderwijs (op dit moment) geen perspectief is, biedt Horses&Co een programma gericht op de beleving van arbeidstaken. Hierbij is oog voor de kleine successen en ruimte voor een programma op maat. Het uitgangspunt is dat jongeren voldoende tijd en ruimte ervaren om binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Arbeidstoeleiding: 14-18 jaar

Doordeweeks biedt Horses&Co een arbeidsgericht programma waarbij aan de hand van diverse arbeidstaken wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. Het uitgangspunt is dat jongeren uitstromen naar een (beschutte) werkplek of een duurzame dagbesteding passend bij hun kwaliteiten en interesses.

Vaktherapie

Vaktherapie maakt onderdeel uit van ons aanbod en is opgesplitst in vier disciplines. Op deze manier kan Horses&Co snel bieden wat echt nodig is op het gebied van coaching, therapie, ontwikkeling en functioneren. Horses&Co is ervan overtuigd dat het aangaan van therapeutische interventies vloeiender verloopt wanneer dit aansluit bij de interesses. Mede daarom biedt Horses&Co een diversiteit aan vaktherapieën. 

 

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij het kind creatief aan de slag gaat. Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij minder wordt gepraat, maar waar je juist bezig bent. Hierbij wordt gewerkt met beeldende materialen, zoals verf, krijt en klei. Tijdens het werken met deze beeldende materialen kunnen er verschillende gedachtes en gevoelens opkomen. Belangrijk binnen de therapie is dat het proces belangrijker is dan het eindresultaat. Iedereen kan beeldende therapie doen, je hoeft geen kunstenaar te zijn!

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode waarbij beweging en lichaamservaring centraal staan. Er wordt aan de slag gegaan met problematiek die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. De therapeut kan inzetten op signalen van het lichaam beter te herkennen en te oefenen hoe hiermee om te gaan.

Speltherapie

Speltherapie is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van het kind en daarmee een effectief hulpmiddel om de gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel binnen de veilige setting van de spelkamer geeft het kind de gelegenheid te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en ervaringen te verwerken. De speltherapeut gaat een therapeutische relatie aan met het kind van waaruit de therapeut vanuit het spel kan aansluiten op de beleving van het kind en op deze manier ingewikkelde kwesties kan benoemen en het kind ondersteunen deze te verwerken. Soms gebeurt dit door te praten, maar vaak door het enkel benoemen van wat er in het spel gebeurt.

Paardencoaching 

Paardencoaching is coaching met inzet van paarden. Paarden laten het kind zien wat hij/zij doet, ervaart, voelt door te spiegelen. Door middel van oefeningen kan de coach samen met de coachee aan de slag gaan met diverse thema’s, zoals angst, zelfvertrouwen, emotieregulatie, sociale vaardigheden en andere onderwerpen behorend bij persoonlijke ontwikkeling maar ook het in kaart brengen van de gezinsdynamiek en zelfs gezinssessies. 



Begeleiding (dagbesteding)

Naschoolse dagbesteding en zaterdaggroep 

Iedere middag van 14:00-18:00, op woensdag van 13:00-17:00, wordt op twee locaties naschoolse dagbesteding aangeboden. Op zaterdag wordt van 9:00-16:00 op vier locaties dagbesteding aangeboden. Iedere groep heeft zijn eigen vakatelier, bijvoorbeeld sport en bewegen, voeding en gezondheid, expressie, biologie en techniek. Ook op deze groepen wordt gewerkt aan de organisatiebrede thema’s. Deze groepen lenen zich voor kinderen en jongeren met leerdoelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld het contact met leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid, maatschappelijke normen en waarden. Ook lenen deze groepen zich voor respijtzorg voor het gezin, waarbij ondertussen  gewerkt kan worden aan kind- en gezinsfactoren. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten ervaringsgericht en oplossingsgericht werken en de methodieken Geef me de Vijf en Geweldloos Verzet.

 

 Op de zorg- en leerboerderij wordt thematisch gewerkt met de Noordwijkse-methode. Deze methode, ontstaan in het onderwijs, biedt ruimte voor vak ateliers. De middag groepen kennen om deze reden verschillende vak ateliers. Zo is er een gezondheids ateliers, maar ook een kookatelier. Onder de verschillende dagen, kunt u de verschillende vak ateliers vinden. De thema’s worden door het hele bedrijf doorgetrokken, zodat alle producten met elkaar verbonden zijn. Jongeren die van verschillende producten gebruik maken, komen zo dit centrale thema door de weken heen telkens tegen.


Logeren

Vanuit de zorgboerderij gaat men elke weekend logeren. Deze respijt weekenden hebben een doelgericht karakter, waarbij er over het algemeen sprake is van een respijt vraag vanuit het systeem, met daarnaast ook een vraag voor het aanleren of vergroten van vaardigheden bij de jongere zelf.

Daarnaast werkt heel Horses&Co overkoepelend iedere 8 weken aan een thema, bijvoorbeeld het thema “Het leven onder en boven de grond (dieren)”. De overkoepelende thema’s en de vakateliers dragen bij aan de algemene ontwikkeling van het kind en zetten het kind in zijn of haar eigen kracht. Bij Horses&Co mag je zijn wie je bent en helpen we je graag een handje om dit tot uiting te laten komen met iets dat bij jou past. Op welke groep het kind geplaatst zal worden, zal dus ook deels afhankelijk zijn van het vakatelier en de interesses van het kind.

Individuele begeleiding

Horses&Co biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die een specifieke hulpvraag hebben die in individuele setting begeleid dient te worden. Dit kunnen hulpvragen zijn bijvoorbeeld omtrent psycho-educatie, emotieregulatie, angst, zelfredzaamheid. Ook kan een individuele traject zich richten op de voorbereiding richting groepsbegeleiding en kan individuele begeleiding ook ingezet worden ter stabilisatie wanneer groepsbegeleiding stagneert.

Systeemtherapie

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning aan het systeem te bieden. Op de zorg- en leerboerderij is er een grote focus op systemische ondersteuning. De jongere kan niet los worden gezien van zijn systeem en visa versa. De mooiste samenwerking is er één waarbij alle partijen die betrokken zijn bij een jongere, om de tafel zijn. De systemische ondersteuning die vanuit de zorgboerderij geboden wordt, wordt dan ook ingezet als onderdeel van een groter geheel. Er kan systeem of ouderbegeleiding gegeven worden door systeem werkers en gedragsdeskundigen. Systemische ondersteuning kan zowel ambulant als bij ons op locatie gegeven worden. Daar wij werken met maatwerk, zal er per casus gekeken worden wat het beste passend is.

Diagnostiek

Wanneer er vragen liggen omtrent diagnostiek, zijn er enkele mogelijkheden tot het uitvoeren van diagnostiek.

Wachtlijst

Producten:Geschatte wachttijd:
Schooltoeleiding Basisonderwijs tot 9 jaar> 6 maanden
Schooltoeleiding Voortgezet onderwijs> 6 maanden
ArbeidstoeleidingGeen wachttijd
Arbeidsbeleving3 – 6 maanden
Eenhoorn> 6 maanden
Dappere Dino’s> 6 maanden
Naschoolse dagbestedingGeen wachttijd
Zaterdag dagbesteding3 – 6 maanden
Individuele begeleiding> 12 maanden
Paardencoaching3 – 6 maanden
Psycho motorische therapie3 – 6 maanden
Beeldende therapie3 – 6 maanden
Gezinshuis> 12 maanden
Systeembegeleiding3 – 6 maanden
Logeren3 – 6 maanden
KindertherapieGeen wachttijd

Tarieven

Wij werken met maatwerk producten, hierbij kijken wij per deelnemer wat passende zorg is.

Neem voor de tarieven van ons aanbod contact op met contractmanagement@horsesenco.nl.