Aanbod

Op de zorg- en leerboerderij hebben wij een breed aanbod. Daar iedereen uniek is, leveren wij maatwerk voor al onze producten. Wij werken met een multidisciplinair team, bestaande uit sociotherapeuten, ondersteunend personeel,  gedragswetenschappers en vaktherapeuten. Zo zijn er systeem werkers, die mee kunnen kijken binnen de gezinnen en waar er groei kan zijn binnen een systeem. Daarnaast zijn er ook een creatief therapeut, een speltherapeut, psychomotorisch therapeut en ook paardencoaches.

 

U kunt uw zoon/dochter aanmelden via ons aanmeldformulier, wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

 

Bekijk ook onze Informatiefolder!

De volgende producten worden geboden:

Behandeling

Arbeidstoeleiding

De arbeidstoeleiding is een groep voor jongeren van 12-24 jaar. Voor deze jongeren is op dit moment geen duidelijk onderwijsperspectief. De groep kent een heldere dagstructuur, die afwisselend binnen en buiten is. De groep heeft een een eigen werkbus, waardoor zij verschillende locaties kunnen aandoen. Met de sociotherapeuten wordt er in samenspraak met de gedragsdeskundige een zorgplan opgesteld, waarin er gezamenlijk met het systeem wordt gekeken naar welke talenten en mogelijkheden de jongeren hebben. Toekomstperspectief en vergroten van zelfstandigheid, het opbouwen van ritme en klaarstomen voor het werkende leven, zijn onder andere doelen die de jongeren op deze groep kennen.

Hoofdlocatie De Molenwei 3, Heerjansdam.

Locatiemanager Kimberly Roodenburg

School toeleiding basisonderwijs

Wanneer het niet lukt om op de basisschool mee te komen en er sprake is van uitval op school, kan iemand aangemeld worden voor school toeleiding BO. Op deze behandelgroep komen jongeren van 5-12 jaar, waarvan zorg voorliggend is op onderwijs. Samen met alle betrokken wordt er een plan gemaakt, zodat er toekomstgericht gekeken kan worden wat een jongere nodig heeft. Het personeel op deze groep bestaat uit een gedragswetenschapper, sociotherapeuten, docenten en ondersteunend personeel. Door een strakke structuur te volgen met daarin de subgroepen.

School toeleiding voortgezetonderwijs

Wanneer het niet lukt om op de voortgezet onderwijs mee te komen en er sprake is van uitval op school, kan iemand aangemeld worden voor school toeleiding VO. Op deze behandelgroep komen jongeren van 12-18 jaar, waarvan zorg voorliggend is op onderwijs. Samen met alle betrokken wordt er een plan gemaakt, zodat er toekomstgericht gekeken kan worden wat een jongere nodig heeft. Het personeel op deze groep bestaat uit een gedragswetenschapper, sociotherapeuten, docenten en ondersteunend personeel. Door een strakke structuur te volgen met daarin de subgroepen.

Vaktherapieën

Wanneer aanvullende behandeling nodig blijkt, biedt Horses&Co intern een aantal mogelijkheden hiertoe. Het is prettig voor het kind dat deze begeleiding dichtbij geboden kan worden; er hoeft geen extra partij betrokken te raken en de vaktherapeuten en de sociotherapeuten werken nauw samen waardoor het geleerde in de praktijk kan worden geoefend. 

Beschikbaarheid in dagen en tijden voor behandelvormen volgt in afstemming met de therapeuten. 

 

 

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij het kind creatief aan de slag gaat. Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij minder wordt gepraat, maar waar je juist bezig bent. Hierbij wordt gewerkt met beeldende materialen, zoals verf, krijt en klei. Tijdens het werken met deze beeldende materialen kunnen er verschillende gedachtes en gevoelens opkomen. Belangrijk binnen de therapie is dat het proces belangrijker is dan het eindresultaat. Iedereen kan beeldende therapie doen, je hoeft geen kunstenaar te zijn!

 

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode waarbij beweging en lichaamservaring centraal staan. Er wordt aan de slag gegaan met problematiek die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. De therapeut kan inzetten op signalen van het lichaam beter te herkennen en te oefenen hoe hiermee om te gaan.

 

Paardencoaching 

Paardencoaching is coaching met inzet van paarden. Paarden laten het kind zien wat hij/zij doet, ervaart, voelt door te spiegelen. Door middel van oefeningen kan de coach samen met de coachee aan de slag gaan met diverse thema’s, zoals angst, zelfvertrouwen, emotieregulatie, sociale vaardigheden en andere onderwerpen behorend bij persoonlijke ontwikkeling maar ook het in kaart brengen van de gezinsdynamiek en zelfs gezinssessies. Begeleiding (dagbesteding)

Naschoolse dagbesteding en zaterdaggroep 

Iedere middag van 14:00-18:00, op woensdag van 13:00-17:00, wordt op twee locaties naschoolse dagbesteding aangeboden. Op zaterdag wordt van 9:00-16:00 op vier locaties dagbesteding aangeboden. Iedere groep heeft zijn eigen vakatelier, bijvoorbeeld sport en bewegen, voeding en gezondheid, expressie, biologie en techniek. Ook op deze groepen wordt gewerkt aan de organisatiebrede thema’s. Deze groepen lenen zich voor kinderen en jongeren met leerdoelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld het contact met leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid, maatschappelijke normen en waarden. Ook lenen deze groepen zich voor respijtzorg voor het gezin, waarbij ondertussen  gewerkt kan worden aan kind- en gezinsfactoren. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten ervaringsgericht en oplossingsgericht werken en de methodieken Geef me de Vijf en Geweldloos Verzet.

 

 Op de zorg- en leerboerderij wordt thematisch gewerkt met de Noordwijkse-methode. Deze methode, ontstaan in het onderwijs, biedt ruimte voor vak ateliers. De middag groepen kennen om deze reden verschillende vak ateliers. Zo is er een gezondheids ateliers, maar ook een kookatelier. Onder de verschillende dagen, kunt u de verschillende vak ateliers vinden. De thema’s worden door het hele bedrijf doorgetrokken, zodat alle producten met elkaar verbonden zijn. Jongeren die van verschillende producten gebruik maken, komen zo dit centrale thema door de weken heen telkens tegen.


Logeren

Vanuit de zorgboerderij gaat men elke weekend logeren. Deze respijt weekenden hebben een doelgericht karakter, waarbij er over het algemeen sprake is van een respijt vraag vanuit het systeem, met daarnaast ook een vraag voor het aanleren of vergroten van vaardigheden bij de jongere zelf.

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Lindeweg - sport en bewegenLindeweg - biologie Lindeweg - biologie Lindeweg - techniek Molenwei - koken
Molenwei - expressieMolenwei - kokenMolenwei - techniek Molenwei - sport en bewegen
JSP - expressie

Daarnaast werkt heel Horses&Co overkoepelend iedere 8 weken aan een thema, bijvoorbeeld het thema “Het leven onder en boven de grond (dieren)”. De overkoepelende thema’s en de vakateliers dragen bij aan de algemene ontwikkeling van het kind en zetten het kind in zijn of haar eigen kracht. Bij Horses&Co mag je zijn wie je bent en helpen we je graag een handje om dit tot uiting te laten komen met iets dat bij jou past. Op welke groep het kind geplaatst zal worden, zal dus ook deels afhankelijk zijn van het vakatelier en de interesses van het kind.

Individuele begeleiding

Horses&Co biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die een specifieke hulpvraag hebben die in individuele setting begeleid dient te worden. Dit kunnen hulpvragen zijn bijvoorbeeld omtrent psycho-educatie, emotieregulatie, angst, zelfredzaamheid. Ook kan een individuele traject zich richten op de voorbereiding richting groepsbegeleiding en kan individuele begeleiding ook ingezet worden ter stabilisatie wanneer groepsbegeleiding stagneert.

Systeemtherapie

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning aan het systeem te bieden. Op de zorg- en leerboerderij is er een grote focus op systemische ondersteuning. De jongere kan niet los worden gezien van zijn systeem en visa versa. De mooiste samenwerking is er één waarbij alle partijen die betrokken zijn bij een jongere, om de tafel zijn. De systemische ondersteuning die vanuit de zorgboerderij geboden wordt, wordt dan ook ingezet als onderdeel van een groter geheel. Er kan systeem of ouderbegeleiding gegeven worden door systeem werkers en gedragsdeskundigen. Systemische ondersteuning kan zowel ambulant als bij ons op locatie gegeven worden. Daar wij werken met maatwerk, zal er per casus gekeken worden wat het beste passend is.

Diagnostiek

Wanneer er vragen liggen omtrent diagnostiek, zijn er enkele mogelijkheden tot het uitvoeren van diagnostiek.

Wachtlijst

Producten: Geschatte wachttijd:
Schooltoeleiding Basisonderwijs < 3 maanden
Schooltoeleiding Voortgezet onderwijs 6 – 9 maanden
Arbeidstoeleiding Geen wachttijd
Arbeidsbeleving Geen wachttijd
Eenhoorn 3 – 6 maanden
Dappere Dino’s 6 – 9 maanden
Na schoolse dagbesteding Geen wachttijd
Zaterdag dagbesteding 6 – 9 maanden
Individuele begeleiding > 12 maanden
Paardencoaching 3 – 6 maanden
Psycho motorische therapie 3 – 6 maanden
Beeldende therapie 3 – 6 maanden
Gezinshuis > 12 maanden
Systeembegeleiding 3 – 6 maanden
Logeren 3 – 6 maanden

Tarieven

Wij werken met maatwerk producten, hierbij kijken wij per deelnemer wat passende zorg is.

Neem voor de tarieven van ons aanbod contact op met contractmanagement@horsesenco.nl.